અમારા માનનીય અધ્યક્ષ સાહેબે અમારા કલાપ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી અને વિદ્યાર્થીઓની તેમની સુંદર કલા બદલ પ્રશંસા કરી