અમારી શાળામાં ગુરુપૂર્ણિમાનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. અમે અમારા શિક્ષકો પ્રત્યેના આદરને સમર્પિત કરવા વિશેષ સભા યોજી હતી.