અમે નાતાલની ઉજવણી ખૂબ ઉત્સાહથી કરીએ છીએ. અમે સાન્તાક્લોઝને આમંત્રિત કરીએ છીએ અને નાતાલની થીમ સાથે શાળાને સજાવટ કરીએ છીએ