ચિલ્ડ્રન્સ ડે દર વર્ષે ૧૪ નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે જ્યારે શાળાઓ બાળકો માટે વિવિધ કાર્યક્રમો અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે.