વર્ષ 2015 માં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, 21 જૂન સમગ્ર વિશ્વમાં યોગના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. … ઈન્દિરા નેશનલ સ્કૂલ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરવામાં આવી હતી.