સ્ટોલ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સર્જનાત્મક રીતે શણગારવામાં આવ્યા હતા