અમને એ ગૌરવ છે કે અમારી સ્કૂલની સ્પોર્ટ્સ ટીમે કબડ્ડી ચેમ્પિયનશીપ જીતી છે