અમે અમારી સુવિધાઓ અને કેમ્પસમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ અને દર વર્ષે અમે અમારી વર્તમાન જોગવાઈને વધારવામાં સમર્થ થયા છીએ.

કોર્સ પ્રેરિત સુવિધાઓ

અમે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની શિક્ષણ અને વધારાની અભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

શાળા જીવન માટે અભિન્ન, વધારાની અભ્યાસક્રમની પ્રવૃત્તિઓ શૈક્ષણિક શિક્ષણ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે વિદ્યાર્થીઓને સાચી રીતે વિકસિત કરી શકે છે અને શોધે છે કે તેઓ જેનું બનેલું છે. વર્ગખંડોની બહાર શીખવાની ઘણી તકો છે જે વ્યક્તિગત પડકાર, ટીમ વર્ક અને નવી કુશળતાની શોધ પ્રદાન કરે છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા અને તેમની શ્રેષ્ઠ તક આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

ટ્રાન્સપોર્ટટેશન ફેસિલિટી

બસ રૂટ્સ:

સર્વ વિધાલય કેળવણી મંડળ ગાંધીનગર શાખાની સ્કૂલ બસ સેવાનો લાભ લેવા માટે સત્ર દીઠ રૂ. 1500/- છે. જેમાં મર્યાદિત સંખ્યા લેવાની હોવાથી વહેલા તે પહેલાના ધોરણે પ્રવેશ મળશે.

( નવા કે જૂના વિધાર્થીઓ તમામ માટે) 

સેક્ટર – ૨

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 મહુડી હોલ
2 શોપીંગ સેંટર (બગીચો)
3 સ્વામિનારાયણ મંદિર
4 ઇન્ફોસીટીની સામે(સે-૨એ,૨-બીની વચ્ચે)
5 ઘ-૦ ઇન્ફોસીટી પાછળ,વૃંદાવન સોસાયટી

સેક્ટર – ૩

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ઘ-૨ સર્કલ
2 ગ-૨ અને ઘ-૨ વચ્ચેનો ક્રોસ રોડ
3 નવરાત્રી ચોક (૩-સી)
4 નવરાત્રી ચોક (૩-બી)
5 અંબાજી ચોક (૩-એ)
6 ડ્રેનેજ ઇંકવાયરી
7 ઘ-દોઢ

સેક્ટર – ૪

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ૪-સી, ૪-ડીનો ક્રોસ રોડ
2 ઓમકારેશ્વર મહાદેવનું મંદિર
3 સમાજ શિક્ષણભવન (કોળી સમાજ)

સેક્ટર – ૫

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ગ-અઢી
2 શોપીંગ  સેન્ટર(મસ્જીદ, બગીચો)
3 મહાકાલી માતાનું મંદિર

સેક્ટર – ૬

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ગ-૩
2 ઘ-૩ અને ગ-૩ વચ્ચેનો ક્રોસ રોડ
3 ભુનેશ્વરી મહાદેવનું મંદિર
4 શોપીંગ  સેન્ટર

સેક્ટર – ૭

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ચૌધરી સ્કૂલ(ચીપ શોપીંગ સેંટર)
2 મુખ્ય શોપીંગ સેંટર
3 પરિમલ શોપીંગ સેંટર(ચીપ ટાઇપ)
4 ચ-૨ અને ઘ-૨ નો ક્રોસ રોડ

સેક્ટર – ૧૩

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 ગ-સાડા ત્રણ, ગ-૪, ગ-સાડાચાર
2 ૧૩-એ લિંબચ માતાનું મંદિર
3 ૧૩-સી શોપીંગ  સેન્ટર
4 સેક્ટર-૧૩/બી, શોપીંગ સેન્ટર
5 (M.R.F.શો રૂમ) સે-૫, ૧૩ નો ક્રોસ રોડ

સેક્ટર – ૧૪

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

1 અંબાજી મંદિર પાસે
2 ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, શોપીંગ  સેન્ટર

રાંધેજા

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

વિધાપીઠ, G.E.B. હોસ્પીટલ, (અંબાજી માતાનું મંદિર) ભાગોળ બસસ્ટેન્ડ, માઢવાળા,મૈત્રી એવન્યુ.

અન્ય

બસ સવારે ૦૬:૦૦ વાગ્યે ઉપડે છે અને ૧૫ મિનિટના અંતરાલમાં દરેક સ્થાન પર અટકશે.

દશેલા, ચિલોડા, પેથાપુર

ઉત્તમ છાત્રાલયની સુવિધા

છાત્રાલય પર ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ:

બેડ, વોર્ડરોબ, ટેબલ પંખા ખુરશી, પાણીનો જગ, બુક સ્ટોંડ

અન્ય સુવિધાઓ:

આર.ઓ. સાથે વોટર કુલર, ટી.વી., ગરમ પાણી, સી.સી.ટી.વી. હાઇજેનિક ફૂડ સુવિધા

,અધ્યાતન જીમ, બુલેટિન, રમત ગમત ની સુવિધા

ફી માળખું – કુમાર છાત્રાલય:

ફી માહિતી ધોરણ: ૫ થી ૭ ધોરણ:૫ થી ૭
નવા વિદ્યાર્થીઓ જૂના વિદ્યાર્થીઓ
પ્રવેશ ફી ₹ ૧૫૦
વાર્ષિક ટર્મ ફી ₹ ૩,૭૦૦ ₹ ૩,૭૦૦
વિદ્યાર્થી ડિપોઝિટ ₹ ૧,૦૦૦
વિદ્યાર્થી ડિપોઝિટ વાર્ષિક
નિભાવ ફી / અન્ય ફી
(ગૃહપતિ, સેવકભાઈઓ,
સ્વીપર, સેલરી,પાણી, ટેલિફોને,
લાઈટ બિલ તથા અન્ય ખર્ચ)
₹ ૬,૦૦૦ ₹ ૬,૦૦૦
કુલ ₹ ૧૦,૮૫૦ ₹ ૯,૭૦૦
ભોજન ફી પેટે એડવાન્સ:
પ્રથમ ટર્મ
દ્વિતીય ટર્મ ( અંદાજિત)
₹ ૯,૦૦૦

₹ ૮,૦૦૦

₹ ૯,૦૦૦

₹ ૮,૦૦૦

હોસ્ટેલ ફી – કુલ ₹ ૨૭,૮૫૦ ₹ ૨૬,૭૦૦