સંપર્ક સંબંધિત માહિતી

☎️ કોલ કરવા ક્લિક કરો: ૮૪૦૧૭૪૫૨૨૯

📍 શ્રી જનતકુમાર ભગુભાઇ પ્રાથમિક શાળા, સેક્ટર – ૨૩, ગેટ નંબર -૩ , ગાંધીનગર, ગુજરાત

⏱️ સોમવાર થી શુક્રવાર: બપોરે ૧૨:૩૦ થી સાંજે ૦૫:૪૦; શનિવાર: બપોરે ૧૨:૦૦ થી ૦૩:૨૦

સંપર્ક ફોર્મ