શિક્ષણના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓએ મધુર ડેરીની મુલાકાત લીધી હતી