વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ તેમની રાજસ્થાન સફર દરમિયાન ખૂબ આનંદ માણ્યો હતો