વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ તેમની સૌરાષ્ટ્ર સફર દરમિયાન ખૂબ આનંદ માણ્યો હતો