અમારા વિદ્યાર્થીઓ માર્શલક આર્ટ્સ શીખે તે મહત્વપૂર્ણ છે, તેથી અમે તેમને કરાટે શીખવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને તેમને પીળા બેલ્ટ તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.